Middle School (6-8 grades):
Thursday, August 5th – 5:30pm – 7:00pm (6th/7th grade)
Thursday, August 12th – 5:30pm – 7:00pm (8th grade)
Saturday, August 21st – 10:00am – 12:00pm (All grades)

ORIENTACIONES ESCOLARES SY 21-22:
Escuela intermedia (6-8 grados)
Jueves, 5 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (6 y 7 grado)
Jueves 12 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (8 grado)
Sábado 21 de agosto – 10:00am – 12:00pm (todos los grados)

SY 21-22 የትምህርት ቤት ማስታወቂያዎች:
መካከለኛ ትምህርት ቤት (ከ6-8ኛ ክፍል)
ሐሙስ ነሐሴ 5 ቀን – 5:30pm – 7:00 pm (6 ኛ / 7 ኛ ክፍል)
ሐሙስ ነሐሴ 12 ቀን – 5:30pm – 7:00pm (8 ኛ ክፍል)
ቅዳሜ ነሐሴ 21 ቀን – ከ 10:00am – 12: 00pm (ሁሉም ደረጃዎች)

ĐỊNH HƯỚNG CỦA TRƯỜNG SY 21-22:
Trung học cơ sở (6-8 lớp)
Thứ Năm, ngày 5 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 chiều (lớp 6/7)
Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 chiều (lớp 8)
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 – 10:00 sáng – 12:00 chiều (Tất cả các lớp)


HS Lower Academy (9/10 grades):
Wednesday, August 4th – 5:30pm – 7:00pm (9th grade)
Wednesday, August 11th – 5:30pm – 7:00pm (10th grade)
Saturday, August 14th – 10:00am – 12:00pm (Make-up session for both grades)

HS Lower Academy (grados 9/10):
Miércoles 4 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (9 grado)
Miércoles 11 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (10 grado)
Sábado 14 de agosto – 10:00am – 12:00pm (sesión de recuperación para ambos grados)

ኤችኤስ ዝቅተኛ አካዳሚ (የ 9/10 ደረጃዎች)
ረቡዕ ነሐሴ 4 ቀን – 5:30pm-  7:00pm (9 ኛ ክፍል)
ረቡዕ ፣ ነሐሴ 11th – 5:30pm – 7:00pm (10 ኛ ክፍል)
ቅዳሜ ፣ ነሐሴ 14 – ከ 10:00am – 12:00pm (ለሁለቱም ክፍሎች የማካካሻ ክፍለ ጊዜ)

HS Hạ Học viện (9/10 lớp):
Thứ 4, ngày 4 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 chiều (lớp 9)
Thứ 4, ngày 11 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 tối (lớp 10)
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 – 10:00 sáng – 12:00 chiều (Trang điểm cho cả hai lớp)


HS Upper Academy (11/12 grades):
Tuesday, August 10th – 5:30pm – 7:00pm (Both grades)
Wednesday, August 18th – 5:30pm – 7:00pm (Both grades)
Saturday, August 21st – 10:00am – 12:00pm (Both grades)

HS Upper Academy (11/12 grados):
Martes, 10 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (ambos grados)
Miércoles 18 de agosto – 5:30pm – 7:00pm (ambos grados)
Sábado 21 de agosto – 10:00am – 12:00pm (ambos grados)

HS የላይኛው አካዳሚ (የ 11/12 ክፍሎች):
ማክሰኞ ነሐሴ 10 – ከምሽቱ 5:30 እስከ 7:00 (ሁለቱም ክፍሎች)
ረቡዕ ፣ ነሐሴ 18 – ከምሽቱ 5:30 – 7:30  (ሁለቱም ክፍሎች)
ቅዳሜ ነሐሴ 21 ቀን – 10:00 – 12:00 (ሁለቱም ክፍሎች)

HS Thượng Học viện (11/12 lớp):
Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 chiều (Cả hai lớp)
Thứ 4, ngày 18 tháng 8 – 5:30 chiều – 7:00 chiều (Cả hai lớp)
Thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 – 10:00 sáng – 12:00 chiều (Cả hai lớp)